Gibson SG Special Polaris White 1963

  • $6,995.00