Serek Basses Sacramento Satin Sweet Tea Burst Swamp Ash (Serial #SM032)

  • $2,300.00